Vil ta regnbuen tilbake

Fra. NORGE IDAG

https://idag.no/nyheter/kristenliv/vil-ta-regnbuen-tilbake/19.29184

Vil ta regnbuen tilbake

Kristent symbol: Regnbuen er og blir et kristent symbol, slår Brynjar Wetteland fast.

Brynjar Wetteland fra Egersund har lenge sett seg lei på at både LHBT-bevegelsen og New Age har tatt regnbuen som sitt symbol. – Regnbuen er og blir et kristent symbol, og et paktstegn fra Gud til sitt folk på jorden, slår Wetteland klart fast.

***************************

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen – Kommenterer!

Det er ganske merkverdig at der er så mange som vektlegger symboler, dager, uker, måneder og år, akkurat som om selve frelsen skulle ligge i allt dette. Noe den såvisst ikke gjør, ikke under noen som helst omstendigheter!

I virkeligheten er der ingen symboler som er kristne, eller hellige, verken regnbuen, korset, eller ritualene, heller ikke tradisjonene, tvert imot, slike feiringer og tilhørigheter er ikke noe annet en renspikka avgudsdyrkelse. Kristenheten har gravd seg så langt ned i allt dette ritualske grumset, at frelsesbegrepet, og den nye fødsels virkeligheten har kommet så langt på avstand, at det er noe som faktisk talt har blitt et fremmedelement, for tidens kristenhet! Tragisk men dog sant!

Bibelen sier: 1. Moseb. 9: 11. Jeg oppretter en pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød utryddes ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.

Regnbuen på himmelen som til visse tider åpenbares der, er et løfte fra Herren om at intet kjød skal bli utryddet ved dom på grunn av kjødets (menneskets) synd. Aldri mer sier Herren, gjennom regnbuen skal det komme en vannflom å ødelegge jorden. Regnbuen kan aldri kristnes, det er renspikka avgudsdyrkelse, at regnbuen må taes tilbake fra New Age, fordi om denne hedenskapens, okkultismens bevegelsen, bruker regnbuen som deres logo, andre med dem. Herren har på ingen måte, eller i noen som helst setting, erklært «Regnbuen» som kristen. Jesus døde ikke for at regnbuen skulle bli frelst, men for at hver den som fra før verdens grunn ble lagt, hadde latt seg frelse, allerede da ved å gi Herren sitt ja på frelseskallet, gjennom det fullbrakte frelsesverket!

Kristent symbol ifølge: Brynjar Wetteland fra Egersund: «Regnbuen er og blir et kristent symbol, slår Brynjar Wetteland fast.»

Der må da være grenser for hedenskap, sannsynligvis ikke lenge til før dette går som en lyngbrann gjennom den den sentiminale, frafalne kristenheten, og ender opp med en ny frelsesgrunnvoll, slik so alle de andre, falske frelsesgrunnvollene, gjennom barnebestenkelse, sakramenter, ritualer, og alle andre ubibelske finurlighet av ubibelske frelsesmuligheter!

Bibelen sier: 1. Moseb. 9:12. Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom Meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter.

Regnbuen står der som et tegn, et varsel på, et segl, en forsegling, på at Herren holder sitt løfte om ikke å sende en global vannflom noe mer, men ingen steder i Bibelen, finner vi dekning for at regnbuen er, og blir et kristent symbol. Nå må for all del ikke den sentiminale, ubibelske følelses tsunamien ta av gårde med folk, for Bibelen har et klart budskap på dette området. Det er kunn mennesker som kan bli frelst, ikke regnbuen, ikke stjernene under himmelhvelvingen, ikke alle galaksene, ikke alle solene, ikke alle solsystemene, heller ikke melkeveien! Regnbuen er et tegn, symbol, på Guds løfte, at ingen skal omkomme eller bli utryddet gjennom en vannflom. Regnbuen stadfester Guds løfte om å holde sitt ord, om ikke å ødelegge jorden, eller jordens beboere, gjennom en global vannflom. Intet av det vi ser på himmelen, verken er kristent, eller kan bli kristen/kristent, som i virkeligheten er å bli frelst, det gjelder kun mennesker, ikke noe, eller noen som helst andre, eller annet!

Bibelen sier: 1. Moseb. 9:13. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være et tegn på en pakt mellom Meg og jorden.

Min bue, sier Herren, den har jeg satt i skyen, og den skal stå der, åpenbares der, på at jeg har inngått en pakt, en avtale mellom jorden, det vil si, Herren har inngått en pakt mellom seg og jorden, er menneskene på jorden, om aldri mer å ødelegge jorden, menneskene på jorden, på grunn av deres synd. Men der står ikke et eneste ord i Bibelen, om at Herren, har kristnet regnbuen, eller frelst den, derfor må der taes et radikalt oppgjør, med all denne symbol, ritual, tradisjons hedenskapen, slik at folket kan begynne å forstå. At dersom det er noe som må kristnes, kan kristnes, så er det ikke symboler, ritualer, tradisjoner, og all denne hurlumheien, som proklameres som kristent, kristelig. Det som kan kristnes, bli frelst, på denne jorden, i denne verden, det er kun mennesker, og det var disse, kun disse som Jesus, døde på korset for – Halleluja! Takk og Lov for det!

Bibelen sier: 1. Moseb. 9:14-15. Og det skal skje, når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme ihu Min pakt mellom Meg og dere og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød. (Alle mennesker.)

Videre ser vi her at Bibelen gir oss et klartekstet budskap, hva regnbuen angår, og hvordan Herren ser på den. Når buen kommer i skyen vil Herren komme jordens mennesker ihu, gjennom regnbue-pakten, om at alt levende kjød ikke mere skal ødelegges av en vannflom. Hadde regnbuen vært et kristent symbol, eller kristen, en kan godt si frelst, for det er det, det er å være kristent, kristen, men ingen antydning til noe slikt finnes i hele skriften. Slike fikse ideer kommer kun fra overåndelige, fantasifulle svermere, som ikke er grunnfestet i ordet, og som neppe føler noen særlig trang til en slik grunnfestelse, i det hele tatt. Fordi at de ønsker seg sine, egne, sin egen ubibelske, avgudsdyrkelse og livlige filosofiske fantasier.

Bibelen sier: 1. Moseb. 9: 16. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden.

Bibelens Gud er en velsignet god Gud, det løfte som Han har gitt i de begivenheter som er tilbakelagt i tid, og de som Han har gitt i framtid, de står ved makt, urokkelige og profetisk beseglet av Herren Selv. Derfor må vi mennesker ikke legge mer i det enn Herren selv legger i det, Han har ikke satt et symbol i skyen, for å gjøre det kristent, eller kristne, eller frelse det. Men kun for å komme sin avtale, det vil si, sin pakt ihu, mellom Ham Selv og jordens beboere! Enda en gang: «Regnbuen er ikke et kristent symbol – Regnbuen er ikke en kristen – Regnbuen er ikke frelst!» La oss komme bort fra disse hedenske ville fantasiene, og holde oss til Herrens ord, slik at vi kan leve i åndelig Gudsåpenbaring, i stedet for løsslupne fikse fantasifulle ideer! Den ene «Gale Matthias» ideen etter den andre følges ad, så det eneste man sitter igjen med, er en åndelig: «Gale Mathias Ghetto» som absolutt ikke tjener noen i det hele tatt. Ikke noe annet enn villfarelse på villfarelse, men dessverre, det er jo dette folket vil ha!

Bibelen sier: 1. Moseb. 9:17. Gud sa til Noah: Dette er tegnet på pakten Jeg har oppreist mellom Meg og alt kjød som er på jorden.

Herren satte ikke et paktstegn i skyene og kalte det kristent, kristen, eller frelst, i dette tilfellet «regnbuen», men som et segl, en forsegling på at det ord Herren hadde talt, skulle stå ved makt. Nå Herren, hadde sagt at dette tegnet, «regnbuen», var tegnet på pakten, avtalen Gud hadde gjort mellom Seg selv, og alt kjød, det vil si mellom Seg og alle levende skapninger, så ble Herren minnet om en ting, når Han Selv så «regnbuen», at løftet om ikke mere å ødelegge jorden ved en vannflom stod ved makt! Og ble også menneskene når de så «regnbuen», og kunne glede seg over Herrens løfte i så henseende! Priset være Herren, vi har meget og alt å takke Ham for!

Bibelen sier: Ap. Gj. 7:42a. Men Gud vendte seg bort og overgav dem til å dyrke himmelens hær, som det står skrevet i profetenes bok: Israels hus!

Når en ser hvor mange fikse ubibelske ideer og taker som kommer opp i tiden, om kristent og ikke kristent i symbol sammenheng, blir en faktisk tilbøyelige til å tro, at den åndelige «IQ`n» totalt har fått et åndelig «Kollaps», hos enkelte bekjennende kristne, og i enkelte kristne sammenhenger? Men hvem vet, kanskje det er det som skjer, har skjedd, at det er en bortvendelse fra Herren Gud Selv, dem holder på med, og at Gud Herren Selv, i denne sammenheng vender seg bort fra dem og deres dårskap. For så å overgi slike mennesker til å dyrke himmelens hær, i sine forvirrede tanker og avgudsdyrkelse – «Innkludert Regnbuen?» For alt skal jo kristnes nå enten det er engler eller demoner, og alt annet utenkelig utenom det!

Bibelen sier: Ap. Gj. 7:43. Nei dere bar med dere Moloks telt og guden Remfans stjerne, de bildene dere laget for å tilbe dem, og Jeg vil føre dere i landflyktighet helt bortom Babylon.

Her taler Bibelen om Moloks telt, og guden Remfans stjerne og alle de menneskelagde avgudsildene som ble menneskeprodusert i fortiden, for å ha disse som stjernebilder, gudebilder, i en religiøs okkult avguds tilbedelse. Og på grunn av det ble datidens Israel bortført til Babylon, og samme veien kommer det til å gå med endetidens, frafalne Laodikea menighet, i deres store frafall fra Herren vår Gud. Men så er det også en kjennsgjerning, alle trossamfunn, fra de fleste frie dissentermenigheter, til det mangfold og flertall av alle de andre, mer eller mindre født inn i forvrengnings teologien av Herrens Eget Ord. For disse er det ikke noe stort problem og vandre skjøgens vei, for å samle seg med alle de andre skjøgedøtrene, under: «Den katolske verdens kirkeråds, forførende Babylonske paraply og Vinger!»

Bibelen sier: Åpb. 19:10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg: Vokt deg for det! Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.

Det er dyrebart, det er kun Gud alene, det vil si, det er kun Jesus, alene som skal ha all tilbedelse, fordi at Han er Gud, den første og den siste. Det er tydelig at Gud er Jesus, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd, og vitnesbyrdet og profetordets ånd er åpenbart i Jesus, så vel som, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd!

Halleluja! Underbart, dyrebart, velsignet i Ham uten ende – AMEN!