Utvelgelsens løfter

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

I utvelgelsen i Kristus, ligger der mer enn det vi aner, tror, ser og tenker. Ordets dybder ligger åpenbart i utvelgelsen i Jesus Kristus, som er selve Guddommens guddommelige fylde.

For oss som er frelst i en opplevelse av pinsevekkelsens frelse, à la den forkynnelsen som ble brakt gjennom Peters, mektige åndsfylte åpenbarings forkynnelse. Det har gitt oss noe, det har gitt oss innsikt og åpenbaring i Guddommens mektige dybder, i Kristus Jesus, for alt ligger i Ham!

Bibelen sier: Joh. Evg. 10: 27. Mine får hører Min røst, Jeg kjenner dem, og de følger Meg.

Disse profetiske ord fra Jesu munn, er ikke tatt ut av et dødt intet, men av Hans profetiske plan, før verdens grunn ble lagt! Da i Guds forutsigbarhet, var alle disse fårene de som hører Hans røst, innlemmet under hyrdestaven fra Golgata, og valget om å følge hyrdens, Jesu røst var forutbestemt fra da av.

Bibelen sier: Joh. Evg. 10: 28. Og Jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av Min hånd.

Dette profetiske budskapet fra Jesu egen munn, har sin profetiske forankring, i utvelgelsen før verdens grunn ble lagt. Herren forutså alle de fårene, i utvelgelsen som ikke kunne rives ut av Hans hånd, som ingen kan rive ut av Hans hånd. Fordi at før verdens grunn ble lagt, og på disse fårenes eget valg, hadde disse fårene, allerede bestemt at de ville følge Jesus, uten svik. På grunn av denne profetiske forankringen i utvelgelsen, kan ingen rive ingen rive oss ut av Herrens hånd.

Bibelen sier: Joh. Evg. 10:29. Min Far, som har gitt Meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av Min Fars hånd.

I vers 28, sier Jesus, at ingen av Hans får skal verken gå for tapt, eller bli revet ut av Hans hånd. Mens Han i vers 29, sier at ingen av de som Faderen har gitt Ham, skal ikke være mulig å rive ut av Hans Fars hånd. Her må vi være åpenbaringsklare på en Guddommelig, avgjørende bibelsk, profetisk forkynnelse, som klart sier: At i vers 28, ser vi Jesus åpenbart som Gud, idet Han sier, at hans får skal aldri i evighet gå fortapt, og at ingen skal rive dem ut av Hans hånd. I denne formuleringen, er vi vitne til at det er Gud i Jesus, som er åpenbart.

Men når Han i vers 29, sier at ingen kan rive fårene ut av Hans Fars hånd, der uttaler Han seg som mennesket, Jesus, altså Gud som menneske, i en MenneskeSønn skikkelse, ikke som Gud, men alikevel ser vi de to sidene ved Ham. GudeSønnen og MenneskeSønnen! Men det er den samme Herren, den samme Gud, i vers 28, som i vers 29. Det stadfestes i vers 30. La oss se hva der står? I dette går det en profetisk linje tilbake til utvelgelse i Kristus, før denne verdens grunn ble lagt. Det Jesus, sier i Joh. Evg. 10:28-29, har sin profetiske forankring i den evige utvelgelsen, igjen sier jeg det. Det har sin profetiske forankring i den evige utvelgelsen, i Kristus, før denne verdens grunn ble lagt! Frelsens utvelgelse ble planlagt og vedtatt der.

Bibelen sier: Joh. Evg. 10: 30. Jeg og Faderen er ett.

King James: St. John. 10:30. I and My Father are one.

I dette verset stadfester Jesus, at vers 28 og vers 29, når det gjelder Hans Guddom, så er det Han selv Han taler om i begge disse versene. I vers 28, stadfester Han sin Guddom, som Gud, i vers 29, stadfester Han i menneskeskikkelse, som menneske, at Han som menneske stadfester Faderen, som igjen stadfester at Han er, GudeSønnen, samtidig som Han er MenneskeSønnen. Det står som vi leste i, Joh. Evg. 10:30, hvor Jesus, sier at Han og Faderen er Èn og samme personen. Slik det står: Jeg og Faderen, vi er Èn. Det er vel ingen andre enn de Norske og Skandinaviske, biblene som bruker formuleringen? Jeg og Faderen vi er Ètt?

Men det er dette som er avgjørende viktig

Jesu ord i Joh. Evg. 10. 28-30. Formidler et budskap til oss som er forankret i utvelgelsens Golgatafrelse, før verdens grunn ble lagt. I det Jesus, sier: 28. De skal aldri i evighet gå fortapt! Og ingen skal rive dem ut av min hånd! 29. Og ingen kan rive dem ut av Min Fars hånd! 30. Jeg og Faderen er Ètt! Eng. i and My Father are one!

Dette er utvelgelsens løfter til oss alle sammen som er utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt! Derfor kan vi ikke gå fortapt, heller ikke bli revet ut av Herrens hånd, for i Hans naglemerkede, blødende hender har Han tegnet oss. Vi er innskrevet med Lammets blod i livets bok i himmelen, og denne livets bok, slik det er bibelsk rimelig å se det, er Herrens naglemerkede hender. Fordi der står: Se i begge Mine hender har Jeg tegnet deg. Jesaja. 49:16. Profetisk forordnet i utvelgelsen før verdens grunn ble lagt. Dette kan ikke endres på, dette er profetisk stadfestet av Herren, før noe annet var skapt og plassert på denne verdens klode, jord. Vi som er frelst og som har fått denne evige frelsesforsikringen, vi stevner nå fremover for å møte Herren, på skyen og så for evig å bli med Harren hjem til vårt etterlengtede land og hjem – Himmelen – Amen!