Søk herren – Herrens frelsestanker

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Profetordet budskap om Herrens tanker om frelse for menneskene, ligger langt over hva vi kan fatte!

De fleste mennesker ynder, ønsker, gjerne å gjøre opp sine egne tanker, meninger, ideer, om hvordan Herren skal gjøre tings! Hvorfor? Jo, fordi at de ønsker å få det slik vi vil ha det, også frelsen i Kristus Jesus, vil majoriteten ha på sin måte. Frelsen i Jesus Kristus, Jesus Kristus, selv ønskes gjerne, tilpasset tidsånden som har inntatt, denne endetidens mennesker, og deres egen frelsestankegang.

Bibelen sier: Jesaja 55:8-9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.

Vi skal merke oss at Herrens tanker, Herrens veier, er ikke verken dine eller mine tanker og veier. Herren, arbeider ikke etter dine og mine tankebaner, planer, heller ikke etter dine og mine åndelige veibyggningstegninger, for skulle Herren, ha fulgt dine og mine forslag til frelse, ville ikke noen bli frelst i det hele tatt. Frelsen ligger ikke i den menneskelige tankens agenda, men den ligger på et så høyt nivå, men samtidig så lavt, at frelsen i Jesus Kristus, er fullt ut tilgjengelig for alle som vil. Og de alle som vil, hadde forutbestemt seg for det, før verdens grunn ble lagt, utvelgelsen i Jesus Kristus, og ingen av disse vil gå fortapt, fordi at de har lagt i, Herrens tanker og veiplan, før verdens grunn ble lagt. Allerede der og da, ble de innskrevet i livets bok hos Lammet, og det frelseskallet reagerer de åndelig, positivt på, når de kommer inn under den rette, bibelske, profetiske, forkynnelsen. Det er dette som er Herrens, tanker og veibyggingsplaner, for alle dem som fra før verdens grunn ble lagt, hadde sagt ja til frelseskallet, ville påkalle Jesu Kristi, navn til frelse etter som deres, og min tid var inne for dette store oppgjøret. Å si synden og verden farvel, for så å gå inn i Herrens, tanker, vei, og vilje, mot det evige målet, Jesus, og himlen som siste anløpshavn, etter jordelivets endeligt!

Jesaja 55:9. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.

Her taler Herren, til oss om grenseløse åndelige høyder, men ikke så grenseløse, at det er umulig å komme inn i Herrens tanker, veier, og høye åndelige livsvandring. Disse høydene som Herren, taler om her, de er tilrettelagt på en slik måte, at alle som vil de kan stige helt til topps på denne åndelige, stigens tanker og veier. Og alle de som vil, er de som før verdens grunn ble lagt, bestemte seg for å påkalle Herren Jesu Kristi, navn til frelse, når tiden for dette budskapet nåde inn i deres åndelige ører. Derfor er ingenting for høyt, og ingenting for lavt, for de utvalgte i Herren Jesus Kristus, før denne verdens grunn ble lagt! Alt er tilrettelagt hva høyde og lavposisjon angår, tilpasset alle som vil og alt ligger i den fullkomne «Guddommen Jesus Kristus!» Uten denne dype åndelige åpenbaringen av Guddommen i kristus, går kristenfolket glipp av de virkelige åndelige åpenbaringene for denne tiden! Det vil si, uten de dyptgående åndelige åpenbaringene, vil endetidens kristne, endetidens kristenhet, gå glipp av de åpenbaringene som er avgjørende, å få del i, og leve i, nå før Jesus, kommer for å hente alle de som venter på Ham! Hvem er det som venter på Ham? Jo, det er de utvalgte i Kristus, før verdens grunn ble lagt, i denne utvelgelsen la Herren, ned forventningens glød og ild, til Hans komme og bortrykkelsen, for alltid å være med Herren!

Alt dette har lagt i Herrens guddommelige høye tanker, og høye veier, allerede før verdens grunn var lagt. Og dette har vi som er herlig frelst og løst, fått del i, nå, rett før Herren, kommer. Og ingenting av dette er verken for høyt, eller for lavt for oss, Herren, har tilpasset det absolutt fullkomment, i det fullbrakte frelses, forsoningsverket, på Golgata! Alt sammen lagt på et nivå, som vi alle som elsker Herren, i utvelgelsen før verdens grunn ble lagt, har fått del i, og som de som kommer frem til Herrens komme, også får del i, ved påkallelse av Hans navn til frelse i Jesus Kristus! Og i alle disse som kommer inn i innhøstingen frem til Herrens komme, vil også se denne klare sannheten at: «Dåpen i Jesu Kristi navn er den eneste riktige, profetiske, bibelske dåpen!» Alle andre dåpshandlinger, uansett, er ubibelske dersom de ikke er utført i: «Jesu Kristi navn!» Selv om du, dere, som leser dette, er døpt som voksne, altså troende dåpen med neddykkelse i vanngraven, så er ikke den bibelsk. Og det er en bibelsk, profetisk sannhet, du, dere, kommer ikke utenom å la dere overdøpe, omdøpe, fra treenighetsdåpen, titteldåpen, i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn, til dåpen i Herren Jesu Kristi navn! Alle dåpsformularer og dåpshandlinger, utenom troendedåpen i Herren Jesu Kristi navn: «Er ingen dåp!» Nei ikke i det hele tatt, men bare en forførende forfalskning, i katolsk, luthersk, regi som var, er, forkastet av Herren, før: «Verdens grunn ble lagt!» Bare la budskapet får trenge inn i, få plass i ditt, deres hjerter, og ingen av dere vil nøle, eller utsette dåpen i Herren Jesu Kristi navn, men vil øyeblikkelig la seg døpe på bibelsk vis – AMEN!