Lekte og frydet seg – Herrens fremtidige frelsestanker og plan.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Herrens frelsestanker og planer ser ikke vi i det åndelige perspektivet, som Herren så det og fremdeles ser det, nå i sluttfasen på denne tidsalder.

Det er ikke alt Guds Ord vi alltid forstår fullt ut i alle detaljer, men underveis og etter noe fordypning og tanker om hva det, eller det, kan bety, og hva som ligger i det og det, ordets dypder. Så får en se litt inn i dybdene, og så får en noen tanker i en åndelig retning. Vi skal nå se på et ord i bibelen, som jeg har gjort meg opp noen tanker om, og skal ikke bortforklare, at der er andre som sitter med en tydeligere og dypere tydning, enn det jeg gjør. Men la oss se på det ordet som ligger i mitt hjertes tanker.

Bibelen sier: Ords. 8:30-31.. Da var Jeg hos ham som kunstner, Jeg var Hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for Hans åsyn.

Jeg frydet Meg på hele Hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.

Det er noen underlige bemerkelsesverdige ord i disse ovennevnte bibelhenvisningene, men de er relatert til skapelsens begynnelse. Ords. 8:27 – 29. Som forteller om Visdommen, som er Herren, fra begynnelsen og som var tilstede under hele skapelsens arkitektur, fra før det lå på Herrens tegnebord, og frem til det kom der, og helt frem til Jesus, som er Guds visdom til oss fra Gud, da Gud selv stod der åpenbart i kjød, i menneskeskikkelse, i mennesket Jesus Kristus, som Gudesønnen, og som Menneskesønnen.

Når bibelen sier at Han, Jesus, var hos Ham som kunstner, og var Hans glede dag etter dag, og alltid frydet seg for Hans, Guds åsyn. Så tror jeg det må forståes, i denne retningen, at Gud i Kristus frydet seg over det fullkomne frelsesverket som Han, så frem til å fullbyrde i legemlig skikkelse, som menneske. Og at Han var hos Ham som kunstner, forstår jeg slik, at Han, Jesus, var til der fra før verdens grunn ble lagt, og var arkitekten til hele skaperverket, som i sannhet er et kunstverk, av dimensjoner som ingen av oss kan fatte fullt ut.

Ords. 8:30. Må vi slik jeg ser det, forstå slik at vi ser Gud i Kristus, og Kristus i Gud, i det nevnte bibelsitatet. Og at hele denne guddommens fylde frydet seg, allerede da over det fullbrakte frelsesverket, som faktisk da i Guds, Jesu, fremtidstanker, og fremtidsplan, allerede var ferdiggjort da. Men det gjenstod bare å fullbyrde det fysisk når Guds time var inne for det.

Ords. 8:31. Jeg frydet Meg på hele Hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.

Syns det kommer veldig klart og tydelig frem her, når bibelen sier, at Han, Gud selv i Kristus, slik jeg forstår det, frydet seg på hele Guds, Sin vide jord, og at Hans lyst hadde Han i menneskenes barn. Hva var det som i virkeligheten lå i disse ordene fra, Ords. 8:31? Jo, det kan ikke være noe annet enn Guds fullkomne frelsesplan for menneskene, de som ble utvalgt i den samme Kristus, som i Gud frydet seg på hele Guds vide jord, og de han frydet seg over, og hadde sin lyst i, var de menneskenes barn, de som Han skapte, og utvalgte i en evig utvelgelse, i Kristus, i Seg selv, før denne verdens grunn ble lagt.

Derfor gjorde Han slik som bibelen her sier i Ords. 8:30-31. Før dette frelsesverket ble fullført fysisk, på Golgata:

Da var Jeg hos ham som kunstner, Jeg var Hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for Hans åsyn.

Jeg frydet Meg på hele Hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.

Han var arkitekten / kunstneren, bak hele skaperverket, og Han gledet seg, frydet Seg, på hele Hans, Sin, vide jord, og hadde Sin fullkomne lyst i menneskene. Fordi at det store frelsesverket, da allerede i begynnelsen, for hele menneskehetens frelse, de som ville, vil, bli frelst, dette så Han frem til med glede å skulle fullføre! Og Han fullbyrdet det, og vi som er frelst, har fått et evig liv, i en evig utvelgelse, før denne verdens grunn ble lagt!

Sammenlign Ords. 8:30-32. Med det som Jesus sier i: Joh. Evg. 8:56-58. Merk: Vers 58, der sier Jesus. «Jeg er før Abraham ble til!» Og det var Han også i Ords. 8:30-31. Derfor tror jeg at vi må se det i denne vinklingen, at hele skapelsen, frelsesverket, det ligger alt i dette ordet, som referert til her. Også til: Joh. Evg. 8:56-58. Vi kan ikke endre Guds frelsesplan i Kristus, heller ikke at Kristus i Gud, var til før Abraham, ble til. Alt dette så og Abraham, og han gledet seg, hvorfor gjør ikke du det, nei fordi at det kan du ikke. Så lenge du, dere, er naglet fast til den falske, treenighetslæren, en lære som overhodet ikke har holdepunkt i bibelens ord, som er Herrens Ord!