Forkynn ordet

 

Det er meget som blir forkynt i disse tider, men legger vi merke til hva som blir forkynt, forstår vi ganske fort at det er ikke Guds ord. Det blir gjerne satt tilside, til fordel for lettsindig, og åpenbarings-løs forkynnelse. Underholdning og alt som er relatert til det.

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen

Hvor som helst en leser i Bibelen, så levnes der inen tvil denne bokens budskap er et vekkelsesbudskap, som berører hjertene når det blir forkynt under åndens salvelsesfulle åpenbarelses fylde, og dybder.

Bibelen sier: 2. Tim 2:2. Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide, Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.

I dette Bibelordet får vi del i, kraftfulle, lærefulle, trøstefulle, og tålmodighets formidling, alt sammen i en eneste pakkesending fra broder Paulus. Har vi noe å lære av disse visdomsfulle ordene? Det har vi i aller høyeste grad! At vi skal være rede i «tide og utide», det er i den tjeneste som Herren har gitt oss, og de Gudgitte anledningene som ligger i denne tjenesten. Det er ikke alltid det passer oss, det som broder Paulus, omtaler som «i tide og utide», vi mennesker er slik, at våre planer, tanker og predik tider ønsker vi vel helst å tilpasse selv, etter som vi har tid til det, istedet for de tidene. «Tide – Utide», som passer Herren! Men tilpasser vi oss Herrens tid, Herrens utider, ville nok alle brikker komme inn i den rette harmoniske atmosfæren, som er Herren, til behag, og ikke til vårt kjøds behag.

Bibelen sier: 2. Tim. 2:3. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter det som klør i øret på dem.

 Denne tiden som broder Paulus, taler om her, er ikke bare en forgangen tid, noe som har vært, men det er et faktum som vi faktisk opplever, i lære, i forkynnelse, i praksis, i denne endetidens forvirrende og ufremkommelige kverulerende, forvirringstid. De bibelske veiledninger for en bibelske vandring er borte vekk, i endetidens falske karismaflørt med skjøgen, hvor den bibelske sunne lære, fra A – Å, ikke lenger er noget å akte på. Bibelen skal justeres etter tidsånden, forkynnelsen etter tidsånden, læren etter tidsånden! Det har blitt åpnet for, at alle religioner, og trossamfunnenes lære praksis og fikse påfunn, går ut på det samme, er det samme. Pluss denne forkvaklende ubibelske påstanden, om at vi tror jo alle på den samme Jesus, vi har alle den samme Gud. La det være helt klart, vi tror ikke på den samme Jesus, ei heller har vi den samme Gud, i hvert fall ikke vi som tror på Bibelen, for Bibelen, den forkynner ikke en blandingsgud, eller blandings guddom, i relasjon til alle disse forskjellige, religiøse, åndelige, uåndelige, forførende, villfarne landeveisfarerne, landeveisrøverne. Som de er disse falske, åndelige menneske-eterne i virkeligheten er! Nei en slik Jesus, Gud, tror vi ikke på vi som er: «Bibelsk født på ny – Nei so absolutt IKKE!»

Det som er sannheten om all denne forvrengningen av Guds Ord, og om de som står bak denne forvrengningen av Ordet, og alle deres sympatisører. De går alle sammen mot et åndelig selvmord, sammen med alle de svake og ustabile, som de drar med seg i dette åndelige, selvmords dragsuget. Uhyggelig, åndelig tragisk, men slik er og blir det, når mennesker kun ernærer seg med denne føden. «Det som klør dem i øret!» Og som kommer fra alle disse forførende råtassene, som ikke skyr noen ting, bare de kan fremme sin forførende endetids teologi. Men som på ingen måte er noen overraskelse, Bibelen har profetert om det, og det er det som nå i disse tider skjer: «Ørekløen i 2. Tim. 2:3b. Vil nå tro at en og annen, snart må våkne opp av søvnen, av den åndelige død, og stå opp fra disse døde, med èn tanke for øye: «Jeg, Vi, må bli frelst ut fra dette!» Vi går videre i skriften, den har noe å lære oss hele veien, det vil si, under hele vårt jordelivs vandring inntil vi står hjemme i himmelen!

Bibelen sier: 2. Tim. 2:4. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

 Det er tiden som vi kjenner og ser meget merkbart. Det er en udiskutabel sannhet, at eventyr, vissvass, sludder, tommelumske seanser, tar plassen i stedet for det seriøse, budskapet som er åndelig livsnødvendig føde, for den tiden vi lever i. Endetidens såkalte kristenliv og virksomhet, vil bli mer og mer preget av dette sterke profetiske ordets oppfyllelse. «Nemlig å vende øret bort fra den Profetiske, Bibelske, sannhets gestalten!» Og så fryde og glede seg i det budskapet som formes, og preges mer og mer, av den antikristelige, ugudelige tidsånden. Det er bare et faktum, det har blitt sagt til meg, at en må formidle evangeliet i forhold til tidens forandring, og å tale det som folket vil høre, ikke det som Herren vil formidle. I denne endetidens Laodikea Menighets Tid! Da er der vel heller ikke noe annet å vente, enn at gudstjenestene går over fra åndelig seriøst, til avvik fra sannheten, og eventyrgudstjenestene, får fritt spillerom i endetidens flotte karismatiske, forførende endetids stil! En ting er i hvert fall sikkert, ingen når himmelen på den useriøse, falske, karismatiske, åndelige, uåndelige, forførende føden!

 Tragisk men – SANT!

Bibelen sier: Efes. 4:25. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer.

 Det viktigste av alt, og det som holder i denne endens tid, det er de bibelske sannhetene til folket. Uten disse er der ikke håp for noen, Kristi klare budskap, spekket med kjærlighet, som kommer som et resultat av sannhet, det er ditt og mitt frelseshåp, og redning for himmelen, i denne profetiske endens tid. Hvor vi venter Jesus på skyen, for å hente alle de som venter på Ham!

Venter du på – HAM?