Er noen født homofil – må dette være svaret på det?

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det påståes at homofili er medfødt, altså at noen er født homofile, svaret er ikke enkelt, men det må ligge her. La oss gå tilbake til utvelgelsen, svaret må ligge der. Det vil si, dersom noen er født homofile?

Dette budskapet som jeg formidler her, er tanker som har arbeidet med meg i noen tid, men forhåpentligvis vil Bibelen, muligens gi oss det svaret, vi alle ønsker å få, ikke ønsker å få?

Bibelen sier: Efes. 1:4. For i Ham har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige for Hans åsyn.

Nå skal vi forholde oss kun til dette verset, for Bibelen taler kun om en utvelgelse, i Kristus før verdens grunn ble lagt. Det tales ikke om en utvelgelse av ikke kristne. Hvorfor? Sannsynligvis fordi at de er ikke utvalgt til frelsens evige liv. Men hver og en av oss som er, utvalgt i Kristus, før verdens grunn ble lagt, vi ble utvalgt ene og alene på grunn av vår egen avgjørelse, vårt eget valg, som vi riktignok ikke kunne få gjort, verken fysisk, teoretisk, eller teologisk, rett der og da.

Men grunnen til utvelgelsen i Kristus, før verdens grunn ble lagt, er denne, Gud som i Kristus, utvalgte oss, forlikte oss også med Seg Selv i Kristus. Fordi, at Han i sin forutsigbarhet allerede da så det valget vi ville ta, helt frem til i dag, og ut fra denne Guds forutsigbarhet, ble utvelgelsen i Kristus gjort. Allerede da var alle og enhver av oss, som ble, som er, utvalgt til frelse, før verdens grunn ble lagt, allerede da ble våre navn skrevet inn i livets bok hos Lammet, med Jesu Kristi, dyrebare hellige blod. I utvelgelsen ble vi beseglet med Lammets blod til frelse og forløsning, fra djevelen, og syndens lenker og bånd. Dette er gjort èn gang for alle, og det kan ikke endres på!

Er noen født homofil – må dette være svaret på det?

Dette er noen tanker jeg har gått med i noen tid, og fremmer disse tankene med spørsmål, tilføyet spørsmålstegn-?

For nå skal vi ha det klart for oss, at homofili det er en vederstyggelig synd, og de som lever i synd, de er syndens barn!

Er disse utvalgt til noe, eller er de ikke utvalgt til noe -?

Bibelen den sier i hvert fall ikke noe om at før verdens grunn ble lagt, så utvalgte Gud de homofile, verken til å gå fortapt eller til noe annet, i en eventuell evighet – Eller hva?

Hva var grunnen for det?

Grunnen til det tenker jeg er denne, i Guds forutsigbarhet, så Han alle de homofile og lesbiske. Og hva var det Gud i Hans, forutsigbarhet så vedrørende de homofile og lesbiske -?

Gud så allerede da at de ugudelige av alle kategorier, også de homofile og lesbiske, allerede da hadde tatt sitt valg der og da, før verdens grunn ble lagt, om at de skulle bli homofile og lesbiske!

Allerede da fra før verdens grunn ble lagt, utvalgte de seg selv til å leve som homofile og lesbiske.

Og av den grunn, muligens den grunn, sannsynligvis den grunn, ble, er de, homofile og lesbiske, blitt homofile og lesbiske, og overlatt til et udugelig sinn som ikke duger i den normale sexuelle samlivsformen – Mine tanker om dette?

Jeg sier ikke at det er: Så Sier Herren – Men slik er det jeg tenker om dette! Men Bibelen forteller oss noe ganske vesentlig, som kanskje, muligens, sannsynligvis, gir meg rett i mine tanker -?

Bibelen sier: Rom. 1:26. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samlivet med et som er mot naturen.

Bibelen sier: Rom. 1:27. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.

Og det selvvalgte som noen mennesker selv har tatt, før verdens grunn ble lagt. Skal en ikke se bort fra, er en oppfyllelse av Romerbrevet 1:26-27. Og siden Gud overgav de homofile til skammelige lidenskaper, likeså kvinnene, slik at begge disse kjønn, mennene og kvinnene, drev, og fremdeles driver med skammelig, unaturlig sexuell samlivsform, menn med menn og kvinne med kvinne.

Så kan det være, de er født homosexuelle, og lesbiske?

At det går tilbake til deres eget valg, og deres egen fornektelse av å leve et normalt sexuelt samliv? Sannsynligvis skjedde før denne verdens grunn ble lagt, at det kan ha en ondskapens umoralsk, sexuell DNA linje som uløselig binder, og lenker dem fast med uløselige DNA bånd?

«DNA Betyr: Er grunnlaget for utviklinga av alle kjende levande organismar og ein del virus. Hovudrolla til DNA er å lagra informasjon på lang sikt.» (Vikipedia-26.08.2018.).

Herren har ikke skapt noen homofile, og lesbiske, det har Han i hvert fall ikke. For i den evige frelsesutvelgelsen i Kristus, der finnes de ikke, nemlig fordi at de har valgt bort Herren, til fordel for Sodomas og Gomorras, unaturlige sexuelle samlivsform!

«Jeg taler ikke om de som ser at dette er en syndig livsform, og som vil bli frelst fra denne livsformen. Og som har blitt frelst fra den, og som fremdeles blir frelst fra denne sexuelle livsformen! Men jeg taler om de som, i Guds forutsigbarhet, før verdens grunn ble lagt, forutbestemte deres egen unaturlige sexuelle livsløpebane!»

Men kan det spores tilbake til utvelgelsen før verdens grunn ble lagt, da Gud, utvalgte sin menighet / brud i Kristus, hvor de homofile og lesbiske ikke er utvalgt, på grunn av deres forkastelse av frelsesutvelgelsen, til fordel for Sodomas og Gomorras, homofile og lesbiske synd.

Da kan muligens dette være svaret på at de er slik, på grunn av, fraskrivelsen av Herrens utvelgelsesfrelse, til fordel for Sodomas og Gomorras, synd?

Dersom noen er født homofile, så er kanskje dette svaret -?

Men det er umulig å tro at Herren har skapt noen mennesker slik – For Bibelen den sier, til MANN og KVINNE skapte HAN, DEM!

Hvorfor utvalgte Gud i Kristus, de som Han utvalgte før verdens grunn ble lagt?

Det var fordi at disse, forutså Herren ville si ja, og tilhøre Ham, da var grunnlaget tilstede for en for utvelgelsen!

Hvorfor utvalgte ikke Gud i Kristus, de homofile og lesbiske, før verdens grunn ble lagt?

Nei, det var fordi at de homofile og lesbiske, hadde tatt sin avgjørende utvelgelses besluttning, å leve i homosexuelle og lesbiske synder. Og i denne, deres utvelgelse, forkastet de Herrens utvelgelse, og frelsen i Jesus Kristus, før verdens grunn ble lagt!

Derfor er det rimelig å tro at denne synden fulgte med inn i deres fødsel, det vil si dersom det de selv påstår er riktig, at de er født slik -?

Men jeg har ikke noen tro på at noen er født slik!

Det er det rimeligste, sannsynligvis, ikke noe ubibelsk svar på dette -?

             ====================================

Merk: her har jeg kun lagt frem tanker som jeg har gått med, ikke noe bombastisk sikkert, men lagt frem med mange spørsmåls-?

Og er åpen for sakelige, åndelige, og oppbyggende kommentarer, med meninger, tanker og spørsmål. På en sunn god måte.