Bibelens profeter hva så de?

Sannsynligvis så Bibelens profeter, endetidens fly og de digitale, data fjernstyrte våpen, slik de er utviklet i dag.

Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Der er meget som taler for nettopp dette, at utseende på de flyende, våpenene og annet som har utviklet seg i denne endetiden, ble åpenbart for Bibelens gamle profeter og troshelter.

Bibelen sier: Esekiel 38:9. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg.

Vi skal merke oss at det er Gogkrigen som Esekiel formidler i profeti, Gog med alle hans fiendtlige hærer som er imot Israel, og som skal angripe Israel i de siste dager.

Som en storm skal du komme, og som en sky skal denne fiendens invasjon være med alle sine Israelfiendtlige, skarer og mange folkeslag. «Som en storm skal du komme!» det sier oss vel i relasjon til den skyen som skal skjule landet, at det sannsynligvis er en fly-innvasjon bestående av krigsfly, og som føles som en storm på grunn av dette, sannsynligvis enorme store antallet, og den stormfulle lyden, bråket som vil følge i denne krigsfly invasjonen, som skal komme over Israels fjell, land.

«Som en sky skal du være til å skjule landet!» En sky i denne settingen som skal skjule landet, er ikke urimelig å kan være et kraftig luftangrep, av et stort antall fly som uværsskyer som farer over himmelhvelvingen. Derfor er det ikke urimelig å forstå det slik: At en storm relatert til en sky, er en kombinasjon av krigsfly og den øredøvende larmen, dette vil føre meg seg. For der er ingen tvil, det er et krigsmaskineri, et luftangrep, profeten Esekiel, profeterer om som skal skje ved dagenes ende, og dette øyeblikket skimter vi i horisonten, på den profetiske himmel i nær fremtid. Men lar tidsfestelse for disse profetiske begivenheter ligge, det ligger i Herrens hånd, intet skjer før den profetiske dag og time er inne for det!

Bibelen sier: Joel. 2:2b. Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt.

Her taler profeten Joel, om et stort og mektig folk, krigsfolk, som ikke har hatt sin vært før, og som heller ikke skal få sin gjenganger i år som kommer etter dem, nei ikke i noe slektsledd skal disse få dukke opp igjen. Vi trenger ikke være i tvil, disse som så ut som et folk, personer i Joels profetiske åpenbarelse, kan vi være rimelig overbevist om, er endetidens krigsvåpen i robotfigurer i personskikkelse, som ser ut som personer. Disse har ikke vært før, og derfor når deres digitale programmerte tjeneste er over, skal de opphøre de skal ikke få fortsette i fremtiden som ligger lenger fremme i tid. Profeten Joel, så bare hva de lignet på, men hadde i sin tid, åpenbaringen av det rette navnet, den rette beskrivelsen av disse fremtoningene. Slik vi har i dag ved åndelig åpenbaring. Det er krigsroboter, formet som mennesker, med en ondskapens programmert, farlig digital hjerne, som kun er programmert for en eneste hensikt. Nemlig og – DREPE!

Bibelen sier: Joel. 2:4. De er å se til som hester, som ryttere farer de av sted.

Profeten Joel, fikk se det som vi får se i dag gjennom media etc. nemlig roboter produsert som hestefigurer, som marsjerer frem, som ryttere som rir på godt dresserte hester i militærtjeneste. Men beskrivelsen «robot – elektronisk robot», var nok et ord, en beskrivelse som ikke fantes da. Men nå ved Den Hellige Ånds åpenbarelse, av disse billedlige visjonene, som de gamle testamentets profeter fikk se, og profeterte om. Forstår og ser vi tydelig i vår tid, som er endetiden, at Bibelens gamle testamente, taler om endetidens elektroniske, digitale, programmerte krigsroboter, som produseres av endetidens digitale, programmerte, roboter. All denne djevelskapen har bare en eneste hensikt, og det er å – DREPE!

«Men selvsagt, produseres det også nyttige roboter, som vi selvsagt har stor – GLEDE OG NYTTE AV!»

Det profetiske ordet i det gamle testamentet, som forutsier endetiden er mer interessann, enn noe annet som er skrevet noensinne. Vi skal videre se på, hva Bibelen profeterer for oss angående endetidens utvikling, både på godt on ondt, negativt og positivt.

Bibelen sier: Joel. 2:5b. De er et sterkt folk, rustet til krig.

Det må uten tvil ha vært fremadfarende stort antall solide krigsroboter, i menneskelig lignelse, som profeten Joel, fikk se og forutprofetere inn i fremtiden. Det vi i dag beskriver, navngir som «roboter», men disse sterke robotene, folket, var i Joels profetiske åpenbarelse, produsert og rustet for krigføring. Med kun en eneste en hensikt – DREPE!

Bibelen sier: Joel. 2:7. Som helter løper de av sted. Som krigsmenn stiger de opp på murene. Hver av dem drar frem sin vei og bøyer ikke av fra sine stier.

Vi trenger ikke være i tvil om hva Bibelens profetier går ut på i denne sammenhengen, det er tydeligvis tale om ødeleggende elektroniske roboter, som ligner på personer, og forskjellige typer fysiske roboter, slik vi har sett disse på TV-reklame, så som, «Star War – Supermann – og forskjellige, djevelske filmer med roboter, produsert i djevelskikkelser og andre sammenheng!»

Og disse som Bibelen, omtaler i Joel. 2:7. viser endetidens digitale, fjernstyrte roboter, som ser ut som personer og annet krigsutstyr. Som stiger målbevisst opp på murene, over murene også, for den saks skyld. Og hver eneste en av disse robotene, som Bibelen profeterer om i denne endetiden, er programmert for en ufravikelig stø kurs, i hver sine spor (Track), uten å avvike fra de sporene som de er programmert for! Ingen tvil, det var disse profeten Joel, fikk se, og å forutsi i sine forutsigbare profetier om disse, nemlig endetidens djevelske robotproduksjon. Som har kun en eneste hensikt, nemlig å – DREPE!

Bibelen sier: Joel. 2:8. De trenger ikke hverandre til side, de går frem hver på sin egen vei. Mellom kastespyd går de frem og stanser ikke i sitt løp.

Slike som disse har ikke vært til i den svunne tid, men er endetidens grusome utvikling, og når alt denne ødeleggelsen på jorden, i verden, er over, da er også disse djevelske redskapene, endetidens roboters tid også over. Ikke før, ikke før fordi at alle profetier om endetiden skal oppfylles til punkt og prikke, uten unntak!

Disse kraftige krigsutrustede robotene er ikke noe leketøy for hvem som helst, de har ikke muligheten til å avvike fra sin programmerte kurs, det er en del av endetidens viktige profetiske, oppfyllelse i denne profetiske tiden, frem til den siste slaget er over, for disses del.

Men la oss merke oss et spesielt uttrykk som Bibelen bruker, profeten Joel, bruker om disse. «Mellom kastespyd går de frem og stanser ikke!» Det er ikke urimelig at disse krigsrobotene, er produsert av et helt spesielt materiale, hvor de kan bevege seg fritt i alle slags, kulde og hetesituasjoner, uten å ta skade av det, der hvor ikke personer av kjøtt og blod kan gå inn, eller ut, i krigføringen der klarer disse krigsrobotene utmerket godt.

«Mellom kastespyd går de frem og stanser ikke!» hva forteller det oss? Jo, det er bibelsk rimelig å forstå det slik, slik jeg ser og forstår det. At disse krigsrobotene, klarer seg utmerket godt i et skyllregn av håndgranater, videre i et skyllregn av fossiler og raketer, som skytes ut fra de forskjellige raketbaser, og inn i de områdene disse robotene skal operere. Det virker som om disse endetidens djevelske krigsrobotene, er uovervinnelige i det slaget de er programmert for å delta i. og de har kun en eneste hensikt, det er å – DREPE!

Bibelen sier: Joel. 2:9. De farer omkring i byen, de løper på muren, de trenger inn i husene, som tyver stiger de inn gjennom vinduene.

Det forteller oss bare en ting, og det er dette, de er programmert til å innta, byer, forsere murer, trenger seg inn i husene (privathjemmene), og som tjuvpakk, er de også programmert til å gå gjennom vindene, glassvinduene i husene (privathjemmene!)

Dette taler for seg selv, de tar seg frem der hvor personer ikke kan ta seg frem, ikke ønsker å ta seg frem, på grunn av fare for å bli skadet, eller drept. Men her passer disse krigsrobotene fortreffelig godt inn, i endetidens siste krigsscene, for å bevise at det forutsagte profetiske Guds Ord, er absolutt ufeilbart, men profetisk, Guddommelig, troverdig helt pålitelig! Sannheten over allt annet som omtales og beskrives som sannhet! Fremdeles har disse robotene en eneste hensikt å – DREPE!

Hvor tid skal dette: Settes i verk i sin fylde? Vi ser jo allerede skyggene av disse begivenhetene, gjennom diverse demoniske filmer, i forskjellig variasjoner. (Ikke så og forstå, at jeg sitter og ser på dette demoniske grumset, men der går jo forskjellige reklamer om dette, gjerne i forkant av nyhetssendinger, etc.) Det interessanne i dette, det er at ondskapen selv profeterer om endetidens grusomheter, sannsynligvis uten at den er klar over at Bibelen, allerede har profetert om at dette er endetidens avsluttnings scene på jorden.

Ja, hvor tid skal dette: Settes i verk? At vi kan få oppleve en god del av dette, før Herren, henter menigheten hjem til himmelen kan en vel se på som rimelig, vi er jo allerede øyenvitner til begynnelsen, allerede nå. Men det er nok mere rimelig å anta, tro, at dette er noe som Antikrist, sannsynligvis, muligens skal fullbyrde gjennom alle de djevelske krigsredskaper, krigsroboter, som da vil bli overlevert i hans hånd.

Men Halleluja! Takk og Lov, det blir i tiden mellom bortrykkelsen og slaget på Harmageddon, i den 7-årsperioden som da trer inn, som den siste fasen av denne verdens aktiviteter og utenkelige, demoniske scener som da skal utspille seg på jorden!

Her er også gode frelsesnyheter:

Bibelen sier: Ap. Gj. 2:38. Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere døpe på (i) Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave!

Dette frelsesbudskapet står fremdeles ved makt også i dag! Omvendelse, betyr å la seg frelse fra synden. Og når en frelses fra synden i Jesu navn, så ligger det også dåp i frelsen, ikke frelse i dåpen, men dåpen i Jesu Kristi navn ligger i frelsen. Derfor utelukker ikke den bibelske frelsen dåpen, dåpen er en stadfestelse på den nye fødsel, for i dåpen i Jesu Kristi navn, blir, er, det gamle mennesket, symbolsk gravlagt, og et nye gjenfødte mennesket i Kristus, oppstår.

Og etter at dette har blitt en virkelighet i menneskers liv, er det at Bibelen, gir et klart, og ufravikelig løfte om mottakelse av Den Hellige Ånds gave! Skal dette bli din opplevelse? Eller skal du stå tilbake når Jesus, har hentet de frelste, som er menigheten, bruden?